You are here

Chương trình nhập cư của Quebec đầu tư lại mở cửa vào tháng 8 năm 2015

Nếu bạn đang tìm kiếm để bắt đầu một cuộc sống mới ở Canada và có sự nhạy bén kinh doanh đúng, Chương trình Nhập cư Quebec là một lựa chọn rất thuận lợi cho bạn. Chương trình Đầu tư Nhập cư Quebec đang được mở lại vào tháng 8 năm 2015. Chương trình này cho phép tiếp cận dễ dàng hơn…

Xem thêm

Hướng dẫn Đổi mới Thẻ Xanh

Thẻ xanh là giấy phép cho phép các quốc tịch nước ngoài hợp pháp ở lại và làm việc tại Hoa Kỳ vĩnh viễn. Thẻ xanh có hiệu lực trong 10 năm và thẻ xanh có điều kiện có giá trị trong 2 năm. Nó phải được gia hạn trước khi hiệu lực hết hạn. Thẻ xanh phục vụ như…

Xem thêm