You are here

Đạo luật Cải cách EB-5 ảnh hưởng như thế nào đến danh mục đầu tư

danh mục đầu tư EB-5 bị ảnh hưởng ra sao

Đạo luật về Visa đầu tư định cư EB-5 và cải cách trung tâm khu vực (“Đạo luật cải cách EB-5”) là dự luật mà Quốc hội đang xem xét bao gồm trong Omnibus tiếp theo.

Trong khi dự thảo luật cải cách hành động EB-5 vẫn đang được sửa đổi, các thay đổi được đề xuất đã được giải phóng. Dưới đây là các thay đổi được đề xuất trong Đạo luật Cải cách EB-5 và những ảnh hưởng của chúng đến các danh mục đầu tư EB-5.

Đạo luật Cải cách EB-5 thay đổi các loại đầu tư và cách thức cấp thị thực. Tổng số thị thực hàng năm có sẵn sẽ giảm từ 10.000 visa đến 7.000 visa. Ngoài ra, trong số 7.000 visa có sẵn hàng năm, 3.100 thị thực sẽ được dành riêng cho các dự án được khuyến khích. Lợi ích của việc lựa chọn một dự án được khuyến khích, là một yêu cầu đầu tư tối thiểu thấp hơn một chút.

Các danh mục mới cho các dự án bao gồm:

1. Ưu tiên đầu tư đô thị

Số lượng thị thực có thể được phân bổ cho loại này: 1.450

Để đủ điều kiện cho một khoản đầu tư đô thị ưu tiên, một dự án phải thể hiện ít nhất hai tiêu chí sau:

Có tỷ lệ thất nghiệp ít nhất 150% tỷ lệ việc làm trung bình quốc gia
Tỷ lệ đói nghèo tối thiểu 20%
Hoặc, thu nhập gia đình trung bình 80% hoặc thấp hơn thu nhập gia đình trung bình trên toàn tiểu bang hoặc thu nhập gia đình trung bình MSA.

2. Khu vực nông thôn

Số lượng thị thực có thể được phân bổ cho loại này: 1.450

Để đủ điều kiện đầu tư vào Khu vực nông thôn, dự án phải là một trong những điều sau đây:

Nằm trong một khu vực bên ngoài thành phố hoặc thị trấn với dân số từ 20.000 người trở lên
Một khu vực nằm ngoài MSA
Khu vực trong hạt trong MSA có mật độ dân số dưới 250 người trên mỗi dặm vuôngO
Hoặc, nó nằm trong một đường đồng thuận với mật độ dân số ít hơn 100 người trên mỗi dặm vuông và đường đồng thuận lớn hơn 100 dặm vuông.

3. Dự án cơ sở hạ tầng

Số lượng thị thực có thể được phân bổ cho danh mục này: 200

Phân loại dự án cơ sở hạ tầng dự kiến ​​sẽ được xác định bởi Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa trong thời gian cấm vận 120 ngày.

Related posts

Leave a Comment