You are here

Điều lưu ý với du học sinh Mỹ và định cư Mỹ

  1. Đa số mọi người định cư Mỹ hay nhập cư Mỹ lúc ban đầu họ chưa có chỗ ổn định, chỉ là tạm thời sau đó họ thường tìm được nơi ở tốt hơn, thuận tiện với bản thân. Vì vậy khi bạn chuyển chỗ ở của mình cần có những thông báo xác nhận với cơ quan chức năng có thẩm quyền.
  2. Thay đổi Thông tin Địa chỉ
  • Hầu hết những người không phải là công dân Hoa Kỳ phải báo cáo thay đổi địa chỉ trong vòng 10 ngày kể từ khi di chuyển ở Hoa Kỳ hoặc lãnh thổ của Hoa Kỳ. Các ngoại lệ bao gồm:

+ Các nhà ngoại giao (tình trạng thị thực A),

Du học sinh khi định cư Mỹ nên biết một vài lưu ý

+ Đại diện chính phủ chính thức cho một tổ chức quốc tế (trạng thái visa G), và

+ Một số người không di dân không có thị thực và người ở Hoa Kỳ dưới 30 ngày.

Thay đổi để tạo nên sự khác biệt
  • Làm cách nào để Báo cáo thay đổi địa chỉ của tôi? Nếu bạn không phải là công dân Hoa Kỳ và không thuộc một trong ba nhóm ngoại trừ được liệt kê ở trên, vui lòng tham khảo bảng sau:
Nếu bạn Thì bạn phải
–         Không có đơn yêu cầu hoặc đơn yêu cầu. LƯU Ý: Xem Hướng dẫn đặc biệt dưới đây nếu trước đây bạn đã nộp một:

+ Mẫu I-360, Đơn xin Amerasian, Widow (er), hoặc Người nhập cư Đặc biệt với tư cách là người tự kiện của VAWA

+ Mẫu I-914, Đơn Xin Tình Trạng Không Di Trì

+ Mẫu I-918, Đơn Xin Tình Trạng Không Di Trú

Mẫu I-765V, Đơn xin Cấp phép Việc làm cho Người phối ngẫu Không Di cư bị Lạm dụng

+ Mẫu I-485, Áp dụng để Điều chỉnh Tình trạng là một người phối ngẫu bị ngược đãi theo Đạo luật Điều chỉnh Cuba

+ Mẫu I-751, Đơn yêu cầu Xóa Điều kiện về Cư trú với sự khước từ của yêu cầu nộp chung dựa trên sự lạm dụng

–         Mẫu đơn AR-11. Nếu bạn sử dụng Thay đổi địa chỉ trực tuyến, bạn KHÔNG cần phải nộp một Mẫu AR-11.
–         Có các ứng dụng hoặc đơn yêu cầu đang chờ giải quyết, bạn cần phải hoàn thành hai bước. LƯU Ý: Xem Hướng dẫn đặc biệt dưới đây nếu trước đây bạn đã nộp một:

+ Mẫu đơn I-360, Đơn xin Con ma góa (Amerasian Widow), hoặc Người nhập cư Đặc biệt với tư cách là người tự nguyện của VAWA

+ Mẫu I-914, Đơn Xin Tình Trạng Không Di Trì

+ Mẫu I-918, Đơn Xin Tình Trạng Không Di Trú

+ Mẫu I-765V, Đơn xin Cấp phép Việc làm cho Người phối ngẫu Không Di cư bị Lạm dụng,

+ Mẫu I-485, Áp dụng Điều chỉnh tình trạng là một người phối ngẫu bị ngược đãi theo Đạo luật Điều chỉnh Cuba

+ Mẫu I-751, Đơn yêu cầu Xóa Điều kiện về Cư trú với sự khước từ của yêu cầu nộp chung dựa trên sự lạm dụng

–         Bước 1: Gửi Mẫu AR-11

–         Bước 2: Thay đổi địa chỉ của bạn trên bất kỳ ứng dụng hoặc đơn yêu cầu nào đang chờ phê duyệt hoặc đã được phê duyệt gần đây, trực tuyến qua điện thoại theo số 1-800-375-5283. Đối với TTY (điếc hoặc khó nghe), hãy gọi: 1-800-767-1833.

–         Sử dụng hệ thống Thay đổi địa chỉ trực tuyến thuận tiện của chúng tôi để hoàn thành các bước 1 và 2 cùng một lúc. Một khi bạn hoàn thành Mẫu AR-11 trực tuyến – hệ thống cũng sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để thay đổi địa chỉ của bạn trên bất kỳ ứng dụng đang chờ hoặc gần đây đã được phê duyệt. Nếu bạn sử dụng Thay đổi địa chỉ trực tuyến của chúng tôi để điền Mẫu AR-11, bạn KHÔNG cần phải nộp một Mẫu AR-11.

–         Hướng dẫn đặc biệt

–         Có một hồ sơ đang chờ giải quyết hoặc được phê duyệt:

+ Mẫu đơn I-360, Đơn xin Amerasian, Widow (er), hoặc Người nhập cư Đặc biệt được nộp đơn là VAWA self-petitioner

+ Mẫu I-914, Đơn Xin Tình Trạng Không Di Trì

+ Mẫu I-918, Đơn Xin Tình Trạng Không Di Trú

+ Mẫu I-765V, Đơn xin Cấp phép Việc làm cho Người phối ngẫu Không Di cư bị Lạm dụng,

+ Mẫu I-485, Áp dụng Điều chỉnh tình trạng là một người phối ngẫu bị ngược đãi theo Đạo luật Điều chỉnh Cuba

–         LƯU Ý: Nếu trước đây bạn đã nộp một Mẫu I-360 VAWA, Đơn xin Amerasian, Widow (er) hoặc Người nhập cư Đặc biệt, Mẫu I-914, Đơn Xin T-Immigrant Status (“T visa”), Mẫu I-918, Đơn Xin U tình trạng di dân không di cư (Immigrant Status), mẫu đơn I-765V, đơn xin phép việc làm cho người phối ngẫu không di cư không hợp pháp, hoặc mẫu đơn I-485, đơn xin điều chỉnh tình trạng là một người phối ngẫu bị ngược đãi theo đạo luật điều chỉnh Cuba, bạn phải nộp một địa chỉ thay đổi với Trung tâm Dịch vụ Vermont cho các đơn đăng ký sau, bao gồm Mẫu I-90, I-131, I-192, I-485, I-601, I-765, I-929 hoặc N-400.

–         Gửi yêu cầu thay đổi địa chỉ AR-11 của bạn tại:

+ USCIS

+ Trung tâm Dịch vụ Vermont

75 Đường Lower Welden St. Albans, VT 05479-0001

–         Bạn KHÔNG thể thay đổi địa chỉ của bạn trực tuyến hoặc qua điện thoại.

–         LƯU Ý: Nếu trước đây bạn đã nộp đơn yêu cầu nộp chung cho I-751 bởi vì bạn và / hoặc đứa con định cư Mỹ có điều kiện của bạn đã bị ngược đãi, bạn phải gửi một địa chỉ thay đổi tới Trung tâm Dịch vụ của USCIS nơi bạn đã nộp đơn I-751 ngay cả đối với các đơn xin tiếp theo, bao gồm các Mẫu I-90, I-131, I-192, I-485, I-601, I-765, I-929 hoặc N-400.

 

–         Gửi yêu cầu thay đổi địa chỉ AR-11 của bạn tại trung tâm dịch vụ USCIS nơi bạn đã gửi I-751 cho bạn:

+ Trung tâm Dịch vụ USCIS Vermont

+ Người nhận: Phòng Nhân đạo

75 Đường Lower Welden

St. Albans, VT 05479-0001

+ Trung tâm Dịch vụ USCIS California

+ Người nhận: Phòng Dịch vụ Khách hàng / SA

P.O Hộp 10751 Laguna Niguel, CA 92607-1075

–         Bạn KHÔNG thể thay đổi địa chỉ của bạn trực tuyến hoặc qua điện thoại.

  • Hoàn thành quá trình trực tuyến:

+ Bạn có thể thay đổi địa chỉ của bạn trực tuyến và cập nhật địa chỉ của bạn trên các ứng dụng đang chờ giải quyết và đơn yêu cầu cùng lúc sử dụng hệ thống Thay đổi Địa chỉ trực tuyến của chúng tôi.

Tìm kiếm cho mình những cơ hội mới

+ Hệ thống Thay đổi Địa chỉ Trực tuyến sẽ nhắc bạn điền đầy đủ Mẫu AR-11 bằng điện tử.

+ Sau khi hoàn thành Mẫu AR-11, hệ thống sẽ nhắc bạn hoàn thành bước thứ hai và cập nhật địa chỉ của bạn trên bất kỳ đơn đăng ký hoặc đơn yêu cầu nào đang chờ phê duyệt hoặc đã được phê duyệt gần đây.

+ Nếu bạn có đơn đăng ký hoặc đơn yêu cầu xuất sắc và không hoàn thành bước thứ hai này, bạn vẫn cần phải cập nhật địa chỉ định cư Mỹ của mình bằng cách gọi số 1-800-375-5283 hoặc quay lại hệ thống trực tuyến sau. Đối với TTY (điếc hoặc khó nghe), hãy gọi: 1-800-767-1833.

LƯU Ý: Nếu trước đây bạn đã nộp Mẫu I-360, Mẫu I-914, Đơn xin T-Immigrant Status (“T visa”), Mẫu I-918, Thỉnh nguyện thư cho tình trạng không di cư của U (“Thị thực U”), Mẫu I-765V, Đơn xin Cấp phép Việc làm Cho Người Phối Ngẫu Không Di Trú, Mẫu đơn I-485 cho một người phối ngẫu bị ngược đãi theo Đạo luật Điều chỉnh Cuba, hoặc từ bỏ yêu cầu nộp chung của Mẫu I-751 vì bạn và / hoặc đứa con định cư Mỹ hay cư trú có điều kiện của bạn đã bị ngược đãi , bạn KHÔNG thể thay đổi địa chỉ của bạn trực tuyến hoặc qua điện thoại.

  • Nếu bạn gửi qua bưu điện Mẫu AR-11:

+ Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng thư xác nhận đã đăng ký hoặc đã đăng ký. Điều này sẽ cung cấp cho bạn tài liệu mà bạn đã gửi qua đường bưu điện đến USCIS, trong trường hợp bao giờ nên có một câu hỏi.

+ Bạn vẫn phải cập nhật địa chỉ của mình trên bất kỳ ứng dụng đang chờ xử lý hoặc đã được phê duyệt gần đây bằng cách gọi số 1-800-375-5283. Đối với TTY (điếc hoặc khó nghe), hãy gọi: 1-800-767-1833.

  • Tôi nên bao gồm những gì?

+ Đối với Mẫu AR-11: Điền vào các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn, bao gồm địa chỉ hiện tại, địa chỉ cuối cùng (số mới nhất), số người nước ngoài hoặc số đăng ký, quốc tịch, ngày sinh và chữ ký của bạn.

+ Bạn không cần bao gồm địa chỉ tạm thời miễn là bạn duy trì địa chỉ hiện tại của bạn làm nơi ở định cư Mỹ vĩnh viễn và tiếp tục nhận thư ở đó.

+ Khi gửi cho chúng tôi địa chỉ thay đổi, bạn không cần bao gồm nhiều địa chỉ cuối; chỉ cần địa chỉ mới nhất gần đây nhất.

+ Hãy chắc chắn cũng chỉ ra trong khối thích hợp trên Mẫu AR-11 việc làm và trường học hiện tại của bạn, nếu có.

Nước Mỹ- quốc gia mơ ước của nhiều người

Related posts

Leave a Comment