You are here

Khi nào các nhà đầu tư EB-5 phải cho thấy việc làm trực tiếp tạo ra từ dự án?

Trụ sở BMO Harris

Khi nào các nhà đầu tư EB-5 phải trình bày số lượng việc làm trực tiếp tạo ra từ EB-5 trong các dự án? Có thời hạn không?

Các câu hỏi tạo việc làm EB-5 phổ biến khác bao gồm: Có bao nhiêu công việc mà các nhà đầu tư phải ghi nhận với số việc làm được tạo ra? Những loại công việc nào sẽ được tính? Các nhà đầu tưcần chứng minh việc tạo EB-5 cho USCIS như thế nào? Đó là việc làm tạo ra trực tiếp từ dự án, tạo việc làm do hoạt động của dự án hoặc tạo việc làm gián tiếp qua trung tâm khu vực?

Các nhà đầu tư EB-5 sẽ chứng minh việc làm được tạo ra trong một dự án đầu tư trực tiếp trong giai đoạn hưởng thẻ xanh có điều kiện của họ. Họ phải trình bày bằng chứng rằng số lượng công việc cần thiết đã được tạo ra hoặc trong một số trường hợp, sẽ được tạo ra trước khi nộp đơn I-829 để xóa bỏ hoàn toàn các điều kiện trên thẻ xanh của mình.

Các câu trả lời cho các câu hỏi tạo việc làm EB-5 phổ biến khác:

  • Tối thiểu 10 công việc toàn thời gian cho công nhân đủ điều kiện ở Hoa Kỳ phải được tạo và cần thiết cho mỗi nhà đầu tư EB-5.
  • Các dự án trực tiếp yêu cầu tạo ra các công việc trực tiếp. Công việc trực tiếp là khi một nhân viên được doanh nghiệp thương mại mới thuê. Một ví dụ về việc tạo ra một công việc trực tiếp là thuê một nhân viên tiếp tân tại một dự án khách sạn.
  • Các nhà đầu tư EB-5 có thể chứng minh việc làm trong các dự án trực tiếp bằng cách gửi mẫu W-2 của nhân viên.

Việc làm được tạo ra trực tiếp từ dự án bị hạn chế nhiều hơn so với việc làm được tạo ra thông qua trung tâm khu vực, nhưng không khó để chứng minh. Các dự án trực tiếp chỉ cho phép tạo việc làm trực tiếp, trong khi đó, một dự án trung tâm khu vực có thể tạo ra các công việc trực tiếp, gián tiếp và gây ra. Nếu các dự án trung tâm khu vực không thể tính được số lượng việc làm gián tiếp được tạo ra, nhiều khả năng họ sẽ không thể huy động được nhiều vốn cho các dự án lớn hơn của họ. Các dự án trung tâm khu vực có thể và đã huy động hàng trăm triệu đô la cho các dự án bất động sản lớn như Hudson Yards ở thành phố New York.

Related posts

Leave a Comment