You are here

Nhập cư Canada: Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA)

nhập cư Canada qua LMIA

Đối tượng chương trình là những ai?

Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) có thể được cân nhắc bởi một người muốn nhập cư Canada là ứng cử viên cho một công việc sắp nhận kết hợp với một nhà tuyển dụng tiềm năng ở Canada, người đưa ra lời mời làm việc cho ứng cử viên đó. Người sử dụng lao động sẽ cần phải chứng minh rằng không có công dân Canada hoặc thường trú nhân phù hợp nào có thể thực hiện được việc làm kể trên và chi trả các khoản phí liên quan. Người sử dụng lao động cũng sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu khác để được coi là đủ điều kiện để thuê công nhân nước ngoài.

Có hai loại LMIA: một loại cho công việc tạm thời ở Canada theo Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP), và một cho việc nhập cư lâu dài vào Canada thông qua Express Entry.

Đâu là lợi thế?

Đối với những người lao động nước ngoài muốn nhập cư Canada không thể bảo đảm giấy phép lao động, hoặc gặp khó khăn khi xin giấy phép, TFWP cung cấp cho họ cơ hội làm việc tại Canada cho một đơn vị doanh nghiệp cụ thể.

Đối với các ứng viên Express Entry, LMIA phù hợp được thưởng 50 hoặc 200 điểm trên Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS), tùy thuộc vào vị trí được cung cấp. Những điểm bổ sung này có thể tạo ra sự khác biệt trong việc đảm bảo lời mời áp dụng (ITA) cho việc thường trú.

Đối với người sử dụng lao động, một LMIA (có được thông qua TFWP hoặc Express Entry) cho phép một doanh nghiệp có thể khắc phục được tình trạng thiếu lao động của mình.

Chi phí là bao nhiêu?

Theo TFWP, nhà tuyển dụng cần phải trả $ 1,000 CAD cho mỗi vị trí mà họ đang tìm kiếm nhân công. Không có lệ phí sử dụng lao động bắt buộc cho việc thuê một nhân công là ứng cử viên của Express Entry vào một vị trí còn trống thông qua LMIA. Hơn nữa, ứng cử viên công việc không phải chịu một khoản phí nào.

Mất bao lâu?

Đối với các vị trí tạm thời, một đơn xin LMIA có thể mất từ 2-3 tháng.

Đối với các vị trí được cung cấp cho ứng viên chương trình nhập cư Canada Express Entry, chính phủ đặt mục tiêu quay vòng 10 ngày trước khi đưa ra quyết định. Nếu quyết định là đồng ý, ngay sau đó ứng cử viên có thể tải phiếu chứng nhận được thuê công việc lên hồ sơ Express Entry, qua đó thu được 50 hoặc 200 điểm CRS bổ sung và tăng cơ hội được mời nộp đơn xin nhập cư vào Canada. Nếu sau đó anh ta hoặc cô ta được mời, chính phủ sẽ xử lý đơn xin và  hoàn thành trong vòng sáu tháng.

Những ý kiến ​​khác

Người lao động nước ngoài được LMIA chấp thuận không nhận được giấy phép làm việc mở và thay vào đó được gắn với một chủ doanh nghiệp cụ thể. Điều này có nghĩa là họ có ít sự linh hoạt hơn nếu họ muốn thay đổi nơi làm việc vào một ngày sau đó.

Các ứng cử viên Express Entry được LMIA phê chuẩn là những người nhập cư Canada thường trú thông qua hệ thống đó không bị ràng buộc bởi chủ doanh nghiệp, và có thể thay đổi công việc khi họ muốn.

Related posts

Leave a Comment